shutterstock_58750603זוגות רבים הנכנסים להליכי גירושין מגלים כי מדובר בתהליך מייגע ומתיש הנמשך זמן רב, וכולל מאבקים משפטיים יקרים הפוגעים בכל המעורבים. לכן, עוד לפני שפונים לבית המשפט וגם בעיצומו של ההליך המשפטי, ראוי לשקול את האפשרות לערוך הסכם גירושין. חשוב לדעת כי הסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט או בית דין רבני מקבל תוקף של פסק דין, ומחייב את החתומים עליו בכל סעיפיו. מכיוון שמדובר בהסכם מורכב העוסק בתחומים רבים, אליהם מתקשים אנשים חסרי ידע משפטי להתייחס ובוודאי לנסח, מומלץ לפנות אל עורך דין לענייני משפחה במשותף או כל צד לחוד.

כיצד עורכים הסכם גירושין

ניתן לערוך הסכמי גירושין בעזרת מגשר מקצועי אליו פונים בני הזוג מיוזמתם או לאחר הפניה מבית המשפט, וכן באמצעות עורך דין המתמחה בתחום או באופן עצמאי אם קיימת הבנה והסכמה משותפת. ואולם, יש לציין כי עריכה עצמאית של הסכם איננה מומלצת, וגם לא באמצעות הסכם סטנדרטי שאינו מתייחס לנסיבות הספציפיות של המקרה. זאת מאחר שהסכם גירושין עוסק במגוון רחב של נושאים מהותיים, כדוגמת תשלומי מזונות, קביעת המשמורת והסדרי הראיה, ואופן חלוקת רכושם וממונם של בני הזוג. מלבד זאת כולל ההסכם התייחסות מפורטת להתנהלותם ולשיתוף הפעולה בין בני הזוג בחיי היומיום ובמקרים חריגים. כלומר, מדובר בהסכם הכולל סעיפים רבים ושונים אשר לכל אחד מהם השפעה בלתי מבוטלת על מצבם של בני המשפחה מבחינה כלכלית והקשרים בין הילדים להורים. הסכם שאינו מנוסח כראוי ואינו מטפל בצורה מקיפה ומעמיקה בכל נושא, עלול להוביל במוקדם או במאוחר לחילוקי דעות ולפנייה לבית המשפט.

ביטול ההסכם

כאמור, לאחר שאושר על ידי בית דין רבני או בית המשפט, הסכם גירושין תקף כפסק דין ומכאן שלא פשוט לשנותו או לבטלו. הסיבות המרכזיות שבגינן עשוי הפוסק להורות על שינוי או ביטול הינן שינויים מהותיים במצבם של הצדדים, לאור טענה בדבר רמייה, הטעיה או כפייה, כאשר אחד הצדדים מפר את ההסכם, או כאשר בני הזוג מסכימים על שינוי שאינו פוגע בילדיהם.