post-image08

אפוטרופסות הינה הליך מוכר בחוקי במדינת ישראל אשר נועד לספק הגנה לגופם ולרכושם של קטינים ובוגרים שאינם מסוגלים לדאוג לצרכיהם, ומכונים חסויים. מינוי אפוטרופסות לגוף ולרכוש הינו בסמכותו של בית משפט או בית דין רבני, ומעניק למנוי את הכוח לייצג את החסוי בתחומים שבית המשפט קבע, תוך שמירת טובת החסוי בראש מעייניו.

מי מוכר בחוק כחסוי

החוק מכיר בחסוי הנדרש לאפוטרופוס במספר מצבים, כדוגמת קטין שהוריו אינם מסוגלים לדאוג לענייניו, קטינים יתומים מהורים, פסולים בדין שהינם בוגרים הלוקים בנפשם ואינם יכולים לדאוג לענייניהם, אדם שזהותו אינה ידועה, ואדם שאינו מסוגל לדאוג לצרכיו וענייניו באופן מלא או חלקי ואין מי שיסייע בידו. כמו כן, אפוטרופוס ממונה לטיפול בענייני עיזבונות והקדשים לצרכי קדושה. את המינוי לחסוי קובע בית המשפט, שהינו גם האחראי להליך של ביטול אפוטרופוס או החלפתו במידת הצורך.

מינוי אפוטרופוס

כאמור, מינוי אפוטרופוס הינו בסמכותו של בית המשפט, הבודק גם מינויים של צוואות או מקרים של ספק לגבי אפוטרופסות טבעית של הורים לילדיהם הקטינים. בחירת המנוי מבוצעת לאחר בדיקת התאמתו ונכונותו למלא את התפקיד באופן הנאמן לצרכי החסוי, ולאחר מכן הינו מפוקח על יד בית המשפט עד לסיום תפקידו. יש לציין כי אין המנוי מוסמך לבצע החלפת אפוטרופוס, הנתונה תחת סמכותו של בית המשפט בלבד.

סיוע משפטי

קיימים מצבים בהם עולה חשד כי האפוטרופוס אינו פועל לטובת החסוי או העיזבון שהופקד בידיו, כמו הוצאת כספים ללא הצדקה, שימוש לא נאות ברכושו של החסוי או העיזבון, או פגיעה בחסוי עצמו. במצבים אלו חשוב לפנות אל בית המשפט ולקבל סיוע וליווי מטעם עורך דין המתמחה בדיני משפחה בכלל ובדיני אפוטרופסות בפרט. עורך הדין ייצג את הפונה בכל ההליכים ויפעל למען טובתו המלאה של החסוי או העיזבון.